Shia.az SonUmidTv media
» » » Fitr və qurban bayramı namazlarının qaydası (video təlim)
Русская версия сайта Русская версия сайта
sitename

Fitr və qurban bayramı namazlarının qaydası

"Bayram namazını qılıram  qürbətən iləllah"
 Sonra təkbirətul-ehram (Allahu əkbər sözünü) deyirsən.
 Sonra həmin halda (Qiyam halı) Fatihə surəsini, daha sonra "Ixlas" və yaxşı olarki Əla surəsi oxunsun.
 Fatihə surəsi:

Bismillahir-rəhmanir-rəhim. Əlhəmdulillahi Rəbbil aləmin. Ər-rəhmanir-rəhim. Maliki yəvmiddin. Iyyakə nə'budu və iyyakə nəstəin. Ihdinəs-siratəl mustəqim. Siratəlləzinə ən'əmtə ələyhim, ğəyril məğzubi ələyhim vələzzallin.
 Ixlas surəsi isə belədir: Bismillahir-rəhmanir-rəhim. Qul huvəllahu əhəd. Allahussaməd. Ləm yəlid vələm yuləd. Vələm yəkun ləhu kufuvən əhəd.

(kim istəsə Əla Surəsini oxusun

Bismillahir rəhmanir rəhim

Səbbihismə rəbbikəl ə`la 1. Əlləzi xələqə fəsəvva 2. Vəlləzi qəd dərə fəhəda 3. Vəlləzi əxrəcəl mər`a 4.ƏFəcəələhu ğusaən əhva 5. Sənuqriukə fəla tənsa 6. İlla ma şaəllahu innəhu yə`ləmul cəhrə və ma yəxfa 7. Və nuyəssirrukə lil yusra 8. Fəzəkkir in nəfəətiz zikra 9. Səyəzzəkkəru mən yəxşa 10. Və yətəcənnəbuhəl əşqa 11. Əlləzi yəslən narəl kubra 12. Summə la yəmutu fiha və la yəhya 13. Qəd əfləhə mən təzəkka 14. Və zəkərəsmə rəbbihi fəsəlla 15. Bəl tu`si-runəl həyatəd dunya 16. Vəl axirətu xəyrun və əbqa 17. İnnə haza ləfis suhufil ula 18. Suhufi İbrahimə və Musa 19. )

1-Təkbir deyilir ("Allahu əkbər")sonra Qunut tutulur

2-Təkbir deyilir("Allahu əkbər") sonra Qunut tutulur

3-Təkbir deyilir("Allahu əkbər") sonra Qunut tutulur

4-Təkbir deyilir ("Allahu əkbər")sonra Qunut tutulur

5-Təkbir deyilir ("Allahu əkbər")sonra Qunut tutulur

Bu namazların qunutunda istənilən bir duanı oxumaq olar. Amma savab məqsədi ilə bu duanı oxumaq daha münasibdir:

«Əllahummə əhləl-kibriyai vəl-əzəmə və əhləl-cudi vəl-cəbəruti və əhləl-əfvi vər-rəhməti və əhlət-təqva vəl-məğfirəti əsəlukə bihəqqi hazəl-yəvmilləzi cəəltəhu lil-musliminə əydən vəlimuhəmmədin səlləllahu ələyhi və alihi zuxrən və şərəfən və kəramətən və məzidən ən tusəlli əla muhəmmədin və ali) muhəmmədin və ən tudxiləni fi kulli xəyrin ədxəltə fihi muhəmmədən və alə muhəmmədin və ən tuxricəni min kulli suin əxrəctə minhu muhəmmədən və alə muhəmmədin sələvatukə ələyi və ələyhim əllahummə inni əsəlukə xəyrə ma səələkə bihi ibadukəs-salihunə və əuzu bikə mimməstəazə minhu ibadukəl-muxləsun».

Sonra təkbir deyilir ("Allahu əkbər")

Sonra rükuya gedir (yə'ni əllər dizlərə çatanadək əyilirsən) və bədən aram olduqdan sonra üç dəfə "Subhanəllah" deyirsən. 
 Zikrləri dedikdən sonra ayağa qalxaraq düz durursan.
 
 Daha sonra Allah-taala hüzurunda səcdəyə düşürsən. Səcdə halında alın, əllərin içi, dizlər və ayaqların baş barmaqları yerə qoyulmalıdır. Baş barmaqdan başqa barmaqların da yerə qoyulmasının heç bir eybi yoxdur. Səcdədə də bədən aram olduqdan sonra üç dəfə "Subha-nəllah" deyirsən: 
 Daha sonra səcdədən qalxıb əyləşirsən.
 
 Sonra ikinci dəfə səcdəyə gedərək birinci səcdədəki kimi üç dəfə "Subhanəllah" zikrini deyirsən.
 
 Sonra səcdədən qalxaraq əyləşirsən.
 
 Ikinci səcdədən sonra bir daha ayağa qalxır, ikinci rəkəti başlayırsan

Sonra həmin halda (Qiyam halı) Fatihə surəsini, daha sonra "Ixlas" və yaxşı olarki Şəms surəsi oxunsun.
 Fatihə surəsi:

Bismillahir-rəhmanir-rəhim. Əlhəmdulillahi Rəbbil aləmin. Ər-rəhmanir-rəhim. Maliki yəvmiddin. Iyyakə nə'budu və iyyakə nəstəin. Ihdinəs-siratəl mustəqim. Siratəlləzinə ən'əmtə ələyhim, ğəyril məğzubi ələyhim vələzzallin.
 Ixlas surəsi isə belədir: Bismillahir-rəhmanir-rəhim. Qul huvəllahu əhəd. Allahussəməd. Ləm yəlid vələm yuləd. Vələm yəkun ləhu kufuvən əhəd.

(kim istəsə Şəms Surəsini oxusun

Bismillahir rəhmanir rəhim

Vəş şəmsi və zuhaha 1. Vəl qəməri iza təlaha 2. Vən nəhari iza cəlləha 3. Vəl ləyli iza yəğşaha 4. Vəs səmai və ma bənaha 5. Vəl ərzi və ma təhaha 6. Və nəfsin və ma səvvaha 7. Fəəlhəməha fucu-rəha və təqvaha 8. Qəd əfləhə mən zəkkaha 9. Və qəd xabə mən dəssaha 10. Kəzzəbət Səmudu bitəğvaha 11. İzin-bəəsə əşqaha 12. Fəqalə ləhum rəsulullahi naqətəllahi və suqyaha 13. Fəkəzzəbuhu fəə-qəruha fədəmdəmə ələyhim rəbbuhum bizənbihim fəsəv-vaha 14. Və la yəxafu uqbaha 15.)


1-Təkbir deyilir ("Allahu əkbər")sonra Qunut tutulur

2-Təkbir deyilir("Allahu əkbər") sonra Qunut tutulur

3-Təkbir deyilir("Allahu əkbər") sonra Qunut tutulur

4-Təkbir deyilir ("Allahu əkbər")sonra Qunut tutulur

Bu namazların qunutunda istənilən bir duanı oxumaq olar. Amma savab məqsədi ilə bu duanı oxumaq daha münasibdir:

«Əllahummə əhləl-kibriyai vəl-əzəmə və əhləl-cudi vəl-cəbəruti və əhləl-əfvi vər-rəhməti və əhlət-təqva vəl-məğfirəti əsəlukə bihəqqi hazəl-yəvmilləzi cəəltəhu lil-musliminə əydən vəlimuhəmmədin səlləllahu ələyhi və alihi zuxrən və şərəfən və kəramətən və məzidən ən tusəlli əla muhəmmədin və ali) muhəmmədin və ən tudxiləni fi kulli xəyrin ədxəltə fihi muhəmmədən və alə muhəmmədin və ən tuxricəni min kulli suin əxrəctə minhu muhəmmədən və alə muhəmmədin sələvatukə ələyi və ələyhim əllahummə inni əsəlukə xəyrə ma səələkə bihi ibadukəs-salihunə və əuzu bikə mimməstəazə minhu ibadukəl-muxləsun».

Sonra təkbir deyilir ("Allahu əkbər")

Daha sonra rükuya gedib üç dəfə "Subhanəllah" zikrini deyirsən.
 
 Sonra rükudan qalxıb bir an dayanırsan.
 
 Daha sonra səcdəyə gedib birinci rəkətdə olduğu kimi iki səcdəni "Subhanəllah" zikri ilə yerinə yetirirsən.
 
 Sonra isə əyləşərək təşəhhüd və salamı oxuyursan. 
 Əlhəmdulilləhi Əşhədu əlla ilahə illəllah, vəhdəhu la şərikə ləh və əşhədu ənnə Muhəmmədən əbduhu və rəsuluh. Allahummə səlli əla Muhəmməd və ali Muhəmməd.

Əssəlamu ələykə əyyuhən-nəbiyyu və rəhmətullahi və bərəkatuh. Əssəlamu ələyna və əla ibadillahis-salehin.

 Əssəlamu ələykum və rəhmətullahi və bərəkatuh.
 (Namazın salamını dedikdən sonra üç dəfə Allahu əkbər demək müstəhəbdir).


 
 

www.ehlibeyt.info @SonUmidTv

Veb-saytın materiallarından istifadə zamanı istinad zəruridir!!!

Müəllif
Vusal
Geri
Həmçinin baxın
Daha çox oxumaq istəyirsən? )))